Nauders: mountainbikeparadijs in de Oostenrijkse Alpen

Nauders: mountainbikeparadijs in de Oostenrijkse Alpen

In juni hadden we het plan om een week lang enduro te rijden in Oostenrijk. We hadden al besloten om naar Sölden te gaan, maar we zochten nog een bestemming die niet te ver van Sölden lag. Om die reden kwamen we uit op Nauders. En zodra we in dit charmante dorp aankwamen, wisten we meteen dat we de juiste keuze hadden gemaakt.

<scroll down for English>

Nauders, een authentiek Oostenrijks dorp gelegen op een hoogte van 1394 meter, bevindt zich vlakbij de Reschenpass, waar drie landen samenkomen: Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Sinds het mountainbiken meer dan 25 jaar geleden werd ontdekt en gestimuleerd door de lokale bevolking, bloeit er een bruisende mountainbikecultuur in de dorpen rondom de Reschenpass. Als mountainbiker voel je je hier echt welkom. Rondom Nauders vind je vijf liften en maar liefst 30 singletrails die zich uitstrekken over de drie landen, wat resulteert in een totale lengte van 60 kilometer aan trails, vandaar ook de naam “3-Länder Enduro Trails”.

Het avontuurlijke verkenningsrondje

Op de eerste dag van onze vakantie nemen we meestal rustig de tijd om de trails te verkennen (het zogenaamde verkennende rondje). We beginnen met blauwe trails en bouwen het langzaam op. Maar in Nauders pakte het anders uit.

Vanuit de trailmap die we via de website hebben gedownload, hadden we een route om het Reschenmeer met veel blauwe (S1) trails en twee rode (S2) trails gepland. Maar dat verliep dus anders dan verwacht. De blauwe trails aan de Italiaanse zijde leken voor ons meer rood dan blauw te zijn. En dat gevoel klopte ook wel. In het bos stonden ze namelijk als blauw gemarkeerd, maar op de trailmap van 2023 die we bij de liftpas hebben gekregen, stonden ze als rood aangegeven. Dit zorgde bij ons voor enige verwarring.

We kwamen dan ook talloze technische secties en vooral heel veel wortels tegen en er werd het uiterste van onze vaardigheden gevraagd (en soms ook een portie moed!). Ondanks dat hebben we enorm genoten van de natuurlijke flow van de trails en de fantastische uitzichten. Maar om eerlijk te zijn, noem ik dit geen gewoon verkenningsrondje 😉

De Bunker trail: een mix van geschiedenis en adrenaline

Als je in Nauders bent, mag de beroemde Bunker trail absoluut niet ontbreken op je lijstje van must-ride trails. Deze trail liet niet alleen ons mountainbikehart sneller kloppen, maar heeft ook een interessant historisch tintje.

Voordat je aan de technische afdaling begint, leidt deze trail je langs de overblijfselen van oude bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor je een glimp kunt opvangen van het verleden. Bovendien loopt de trail langs de grens van Oostenrijk en Italië, waar je nog de anti-tank versperringen ziet (zie foto hieronder), wat het extra bijzonder maakt.

De unieke combinatie van geschiedenis en adrenaline, plus het uitzicht op het Reschenmeer (hoewel het meer rond deze tijd al behoorlijk droog stond) maakte deze trail echt onvergetelijk!

De Mutzkopf trails

Op de tweede dag in Nauders besloten we de trails aan de kant van de Mutzkopf-lift te verkennen. Bij deze stoeltjeslift hang je je fiets aan een haak, wat op zichzelf al een bijzondere ervaring was. Al snel ontdekten we dat de trails aan deze zijde duidelijk uitdagender zijn dan aan de andere kant. Bij het startpunt werden we meteen geconfronteerd met een steile passage vol wortels. We namen even de tijd om de beste lijn te bepalen, uiteindelijk kozen we voor de (makkelijkere) linkerkant, maar de toon was meteen gezet.

De rest van de trails waren al net zo technisch. Het leek soms alsof we over een groot tapijt van wortels reden. Ondanks de uitdaging voelden alle trails echter heel natuurlijk aan, waar ik enorm van hou! Toch neigde het niveau van sommige trails eerder naar S2+ (als die aanduiding überhaupt bestaat) dan S2, waardoor ik deze niet echt geschikt vind voor beginnende endurorijders. 

Nadat we alle trails aan de Mutzkopf-zijde hadden gereden, besloten we nog een laatste afdaling aan de andere kant te doen: de Bergkastel trail. Deze trail werd direct uitgeroepen tot onze absolute favoriet in Nauders!

De Bergkastel trail

Op onze laatste dag in Nauders rijden we om nog een paar van onze favoriete trails, waaronder de Bunker en Bergkastel trail. De Bergkastel gaf ons het gevoel alsof we op een natuurlijk parcours reden, met veel toffe technische secties die allemaal goed te rijden zijn. Deze afdaling is ook behoorlijk lang, dus af en toe moesten we even stoppen om onze armen en benen wat rust te gunnen. Desondanks zaten we lekker ontspannen op de fiets en genoten we met volle teugen van deze geweldige trailervaring.

Tot slot

Nauders heeft onze verwachtingen op alle vlakken overtroffen en heeft zichzelf als een waar enduroparadijs bewezen. De verscheidenheid aan trails, de perfecte mix van technische secties en natuurlijke elementen, en het charmante dorp maken van Nauders een bestemming die we zonder aarzeling in onze top drie van favoriete mountainbike plekken plaatsen. We kunnen dan ook niet wachten om nog eens naar dit ongelooflijke enduroparadijs terug te gaan!

Enkele tips/info voor biken in Nauders

  • Een liftpas voor drie dagen kost €104,-
  • Gezien de vele technische trails is een fullface helm en protectie aan te raden (ik reed op dag 1 met een gewone trailhelm, maar heb deze snel ingewisseld voor mijn full face)
  • Als je in Nauders verblijft, moet je er rekening mee houden dat niet alle trails eindigen in het dorp zelf (de liften liggen meer verspreid). Het kan voorkomen dat je soms nog terug moet fietsen naar Nauders en dus extra kilometers maakt (kwamen wij ook achter).

Ons verblijf

Tiroler Heimat (eenvoudig, maar functioneel)
6543 Nauders, Austria


Nauders: mountainbike paradise in the Austrian Alps

In June we had the plan to ride enduro in Austria for a week. We had already decided to go to Sölden, but we were still looking for a destination that was not too far from Sölden. That’s why we ended up at Nauders. As soon as we arrived in this charming village, we immediately realized that we had made the right choice.

Nauders, an authentic Austrian village located at an altitude of 1394 meters, is located near the Reschenpass, where three countries meet: Austria, Italy and Switzerland. Ever since mountain biking was discovered and promoted by the local population more than 25 years ago, a vibrant mountain biking culture has flourished in the villages around the Reschenpass. As a mountain biker you really feel welcome here. Around Nauders you will find five lifts and no less than 30 single trails that stretch across the three countries, resulting in a total length of 60 kilometers of trails, hence the name “3-Länder Enduro Trails”.

The adventurous exploration tour

On the first day of our holiday we usually take our time to explore the trails (the so-called exploratory tour). We start with blue trails and build it up slowly. But in Nauders it turned out differently.

From the trail map that we downloaded from the web site, we had planned a route around the Reschensee with many blue (S1) trails and two red (S2) trails. However, things turned out differently than expected. The blue trails on the Italian side seemed to be more red than blue. And that feeling was right. In the forest they were marked as blue, but on the trail map of 2023 that we received with the lift pass, they are marked as red. This caused us some confusion.

We therefore encountered countless technical sections and, above all, a lot of roots and it asked the utmost of our skills (and some courage). Despite that, we really enjoyed the natural flow of the trails and the fantastic views. But to be honest, I don’t call this an ordinary exploration tour 😉

The Bunker trail: a mix of history and adrenaline

If you are in Nauders, the famous Bunker trail should not be missing on your list of must-ride trails. This trail not only made our mountain bike hearts beat faster, but also has an interesting historical touch.

Before starting the technical descent, this trail leads you past the remains of old World War II bunkers, giving you a glimpse into the past. Moreover, the trail runs along the border of Austria and Italy, where you can still see the anti-tank barriers, which makes it extra special.

The unique combination of history and adrenaline plus the view of the Reschensee (although the lake was already quite dry by this time) made this trail truly unforgettable!

The Mutzkopf trail

On the second day in Nauders we decided to explore the trails on the Mutzkopf lift side. At this chairlift you hang your bike on a hook, which in itself was a special experience. We soon discovered that the trails on this side are clearly more challenging than on the other side. At the starting point we were immediately confronted with a steep passage full of roots. We took some time to determine the best line, eventually opting for the (easier) left side.

The rest of the trails were just as technical. At times it seemed as if we were riding over a large carpet of roots. However, despite the challenge, all the trails felt very natural, which I absolutely love! Still, the level of some trails tended towards S2+ (does that even exist?) rather than S2, which is why I don’t think it’s really suitable for beginner enduro riders.

After riding all the trails on the Mutzkopf side, we decided to do one last descent on the other side: the Bergkastel trail. This trail was immediately declared our absolute favorite in Nauders!

The Bergkastel trail

On our last day in Nauders we ride a few more of our favorite trails, including the Bunker and Bergkastel trail. The Bergkastel made us feel like we were riding on a natural course, with lots of cool technical sections that aren’t too difficult. This descent is also quite long, so every now and then we had to stop to give our arms and legs a rest. Nevertheless, we sat comfortably on the bike and enjoyed this great trail experience to the fullest.

In conclusion

Nauders has exceeded our expectations in every way and has proven itself as a true enduro paradise. The variety of trails, the perfect mix of technical sections and natural elements, and the charming village make Nauders a destination that we have no hesitation in placing in our top three favorite mountain biking spots. We can’t wait to return to this incredible enduro paradise!

Some tips/info for biking in Nauders

  • A lift pass for three days costs €104.-
  • Given the many technical trails, a full face helmet and protection is recommended (I rode with a regular trail helmet on day 1, but quickly exchanged it for my full face)
  • If you stay in Nauders, keep in mind that not all trails end in the village itself (the lifts are more spread out). It is possible that you sometimes have to cycle back to Nauders and therefore make extra kilometers.

Our stay

Tiroler Heimat (simple, but functional)
6543 Nauders, Austria

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *