Een onvergetelijk fietsavontuur in Winterberg met MTB Girls Squad

Een onvergetelijk fietsavontuur in Winterberg met MTB Girls Squad

Afgelopen weekend ging ik samen met een enthousiaste groep dames op weg naar Winterberg voor een avontuur in het bikepark. Een tijd geleden had ik de aankondiging voor dit weekend gespot in de Facebook-groep van MTB Girls Squad. Als iemand die gewoonlijk altijd met mannen fietst, leek het me een leuke afwisseling om deze keer met een groep vrouwen op pad te gaan. Ik was dan ook enorm nieuwsgierig naar wat dit weekend in petto had!

<scroll down for English>

Hoewel sommige dames elkaar al kenden van eerdere ritten, waren de meeste gezichten voor mij nog onbekend. Ik had een aantal van hen wel eens gezien op Facebook en/of Instagram, en een paar had ik kort ontmoet tijdens de clinic van Anneke Beerten. Maar met mountainbiken als onze gedeelde passie was het ijs snel gebroken. We waren allemaal enthousiast om dit weekend samen door te brengen, waarbij we niet alleen plezier zouden hebben, maar ook onze mountainbike skills wilden verbeteren samen met Pia en Fabian van Pia Isabella MTB Coach.

Vrijdagavond: kennismaking en voorbereiding

Op vrijdagavond verzamelden we in het hotel voor een gezellige kennismaking en om samen met Pia en Fabian de praktische zaken van de komende clinic door te nemen. De zon scheen en er hing direct een enthousiaste sfeer onder de dames.

Met een vol programma in het vooruitzicht, wisten we dat we een actief weekend tegemoet gingen. Sommige dames hadden nog geen ervaring met bikeparks, dus het was duidelijk dat er grenzen verlegd zouden worden. Gelukkig voelden we ons in goede handen met Pia en Fabian als onze ervaren gidsen. We hadden allemaal onwijs veel zin in dit avontuur!

Zaterdagochtend: De basis leggen

Op zaterdagochtend begonnen we met het aanleren van de basisvaardigheden. Pia en Fabian legden de nadruk op de ‘swingende heupen’ techniek om kombochten vloeiender te rijden. Hoewel het ochtendprogramma voor mijn gevoel net iets te lang duurde, bleek later op de dag in het bikepark hoe waardevol deze basistechniek was.

De groep werd opgesplitst en ik sloot me aan bij Fabians groep. En zoals verwacht begonnen we meteen met het oefenen van de swingende heupen op de oefentrail van het kidsparcours in het bikepark.

Ondanks de regen hing er een positieve sfeer en iedereen genoot enorm. Nu was het tijd om de swingende heupen daadwerkelijk toe te passen op de trails. We namen de lift naar de andere kant van het park en reden daar een paar keer de Fairy en Schneewittchen trails. Deze trails hebben heerlijke flowy secties waarin je inderdaad volop met je heupen kon swingen!

Na deze trails waren we klaar voor het echte werk en waagden we ons aan de Flow Country en Loose Lee. Met de remkuilen op Loose Lee was het een uitdaging om de flow vast te houden, maar ik hoorde her en der vreugdekreetjes om me heen. Het was geweldig om te zien hoe enthousiast alle dames waren!

Halverwege de middag keerden we terug naar het kidsparcours en oefenden we ook wat jumps. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet helemaal comfortabel ben met springen, dus de tips van Fabian waren zeer welkom. Hoewel ik later op video zag dat mijn “air time” eigenlijk vrij bescheiden was (in mijn hoofd zweefde ik een meter boven de grond, maar in werkelijkheid was het nog geen 10 centimeter 😉).

Als afsluiter van de dag besloten we met een kleine groep nog de Freeride te rijden. Het was absoluut de beste trail van de dag, en we vierden het met high fives! De avond was net zo gezellig als de vorige avond, hoewel iedereen moe maar voldaan was na dag een.

Dag 2: Nieuwe uitdagingen

Met een voorzichtig zonnetje aan de hemel begon dag twee van ons avontuur. We vertrokken direct naar het bikepark en begonnen met wat makkelijke trails als opwarmertje. Vervolgens was het tijd om de drop techniek te oefenen, gewoon op een stoeprand buiten het bikepark. Opnieuw bleek deze oefening ontzettend waardevol te zijn.

Daarna begaven we ons naar het kidsparcours om te oefenen op de houten drops. De aanloop naar deze drops was niet eenvoudig, maar met wat tips van Fabian lukte het bijna iedereen om ze te rijden. Het was geweldig om te zien hoe sommige dames dit echt als een persoonlijke overwinning ervoeren. Dat is iets wat ik zo geweldig vind aan mountainbikers: iedereen moedigt elkaar aan en viert elkaars successen. Het is een sport waarin we elkaar inspireren en steunen, en dat is waarom ik er zo van houd!

Na een gezamenlijke lunch reden we nog wat trails en waagde onze groep zich aan de Enduro lijn. Het rijden van off-camber secties bleek nog behoorlijk uitdagend te zijn, maar ook hier kwam de heuptechniek weer van pas. Het vereist namelijk dat je je fiets wat kantelt en naar de bergkant leunt.

We gingen ook de uitdaging aan op de Downhill lijn. Voor mij persoonlijk was dit de meest toffe trail van het weekend, met leuke features zoals een rockgarden, een shoot, wallride en wortels. Het was echt mijn terrein en ik genoot er met volle teugen van.

Om vier uur was het tijd om af te ronden en verzamelden we bij het Panorama Restaurant voor een gezamenlijk afscheid. Na een dankwoord van Pia en Fabian, en lovende woorden van alle dames, ging iedereen weer huiswaarts.

Een onvergetelijk avontuur

Het weekend in Winterberg met de MTB Girls Squad was een onvergetelijk avontuur. Het was een weekend vol gelach, aanmoediging en onderlinge steun. Onder leiding van Pia en Fabian, onze deskundige instructeurs, leerden we essentiële technieken en overwonnen we nieuwe uitdagingen op onze mountainbikes. Het was een weekend vol gezelligheid, voldoening en nieuwe vriendschappen, waardoor het absoluut een groot succes was (hoewel ik wel erg moest wennen aan al het gekakel en de vele plaspauzes 😉).

Dank aan iedereen die dit weekend mogelijk heeft gemaakt. Veel dank aan Pia en Fabian voor hun gezelligheid, geduld en expertise. En vooral, dank aan de MTB Girls Squad voor het creëren van een omgeving waarin we elkaar kunnen inspireren en samen kunnen genieten van onze passie voor mountainbiken!

En ik wil graag een speciale dank uitspreken aan Maud, dé persoon achter dit initiatief en de organisatie van dit fantastische weekend. Een dikke chapeau voor jou!

We kijken nu al uit naar het volgende avontuur met de MTB Girls Squad!


An unforgettable bike adventure in Winterberg with MTB Girls Squad

Last weekend, I went on an adventurous trip to Winterberg with an enthusiastic group of ladies in the bike park. I had come across the announcement for this weekend in the MTB Girls Squad Facebook group some time ago. As someone who usually cycles with men, I thought it would be a nice change to ride with a group of women this time. I was, therefore, very curious about what this weekend had in store!

While some ladies already knew each other from previous rides, most of the faces were still unknown to me. I had seen some of them on Facebook and/or Instagram, and I had briefly met a few during Anneke Beerten’s clinic. However, with mountain biking as our shared passion, we all soon felt at ease with one another. We were excited to spend this weekend together, not only having fun but also improving our mountain biking skills with Pia and Fabian from Pia Isabella MTB Coach.

Friday evening: introduction and preparation

On Friday evening, we gathered at the hotel for a pleasant introduction and to go over the practical details of the upcoming clinic with Pia and Fabian. The sun was shining, creating a relaxed atmosphere among the ladies right away.

With a full schedule ahead, we knew we were in for an active weekend. Some ladies had no experience with bike parks, so it was clear that we would be pushing boundaries. Fortunately, we felt in good hands with Pia and Fabian as our experienced guides. We were all really looking forward to this adventure!

Saturday morning: laying the foundation

Saturday morning kicked off with some basic skills training. Pia and Fabian emphasized the use of the ‘swinging hips’ technique for navigating bermed turns. Although the morning program felt a bit lengthy to me, it became evident later in the day, while riding in the bike park, just how valuable this basic technique was.

The group was divided, and I joined Fabian’s group. As expected, we immediately started practicing the swinging hips on the practice trail of the kids’ course in the bike park.

Despite the rain, there was a positive atmosphere, and everyone immensely enjoyed themselves. Now it was time to put the swinging hips technique into action on the trails. We took the lift to the other side of the park and rode the Fairy and Schneewittchen trails a few times. These trails featured wonderful flowy sections where you could truly swing your hips!

After riding those trails, we were ready for the real deal and headed to the Flow Country and Loose Lee. With the braking bumps on Loose Lee, it became challenging to maintain the flow, but I heard shouts of joy coming from the group. It was fantastic to witness how thrilled all the ladies were!

Mid-afternoon, we returned to the kids’ course and practiced some jumps. To be honest, I’m still not entirely comfortable with jumping, so Fabian’s tips were greatly appreciated. Although when I later watched the video, I realized that my “air time” was actually quite modest (in my mind, I was soaring a meter above the ground, but in reality, it was less than 10 centimeters 😉).

At the end of the day, we decided to ride the Freeride trail with a small group. It was definitely the best trail of the day, and we celebrated with high fives! The evening was just as enjoyable as the night before, although everyone was tired but satisfied after day one.

Day 2: New challenges

Day two of our adventure started with a little sunshine. We immediately headed to the bike park and began with some easy trails as a warm-up. Then it was time to practice the drop technique, just on a curb outside the bike park. Once again, this exercise proved to be incredibly valuable.

Next, we went to the kids’ course to practice on the wooden drops. The run-up to these drops was not easy, but with some tips from Fabian, almost everyone managed to ride them. It was great to see how some ladies really experienced this as a personal victory. That’s something I love about mountain bikers: everyone encourages each other and celebrates each other’s successes. It’s a sport where we inspire and support each other, and that’s why I love it so much!

After a joint lunch, we rode some more trails, and our group tackled the Enduro line. Riding off-camber sections proved to be quite challenging, but the hip technique came in handy here too. It requires you to tilt your bike a bit and lean towards the mountain side.

We also took on the challenge of the Downhill line. For me personally, this was the coolest trail of the weekend, with fun features such as a rock garden, a shoot, a wallride, and roots. It was really my type of trail, and I enjoyed it to the max.

At four o’clock, it was time to finish, and we gathered at the Panorama Restaurant for a joint farewell. After a word of thanks from Pia and Fabian, and words of praise from all the ladies, everyone went home.

An unforgettable adventure

The weekend in Winterberg with the MTB Girls Squad was an unforgettable adventure. It was a weekend filled with laughter, encouragement, and mutual support. Led by Pia and Fabian, our expert instructors, we learned essential techniques and conquered new challenges on our mountain bikes. It was a weekend full of fun, victories, and new friendships, which made it an absolute success (although I had to get used to all the chattering and the many toilet breaks 😉).

Thank you to everyone who made this weekend possible. Thanks to Pia and Fabian for their friendliness, patience, and expertise. And most of all, thank you to the MTB Girls Squad for creating an environment where we can inspire each other and enjoy our passion for mountain biking together!

I would also like to express special thanks to Maud, the person behind this initiative and the organizer of this fantastic weekend. A big shout out to you!

We are already looking forward to the next adventure with the MTB Girls Squad!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *