Een dag op de enduro trails van Chaudfontaine

Een dag op de enduro trails van Chaudfontaine

Er vindt momenteel een kleine revolutie plaats in het mountainbiken in Wallonië, het zuiden van België: op steeds meer plaatsen worden officiële Enduro Trail Centers geopend. Zo ook in Chaudfontaine. Afgelopen zondag was ik uitgenodigd door Jürgen, die ik ken van de Facebook-groep MTB Girls Squad, om de trails van het Trail Center bij het Fort van Chaudfontaine te verkennen. Deze kans liet ik natuurlijk niet liggen!

<scroll down for English>

Chaudfontaine is een van de oudste locaties van België waar in de jaren 80 downhill wedstrijden werden georganiseerd. Intussen is de sport veranderd en zijn ook de trails aangepast. Tegenwoordig is Chaudfontaine ook geschikt om met een enduro bike te rijden en zijn er vier uitdagende enduro lijnen aangelegd. Het laatste weekend van april vond hier de Belgian Enduro Cup plaats, het bewijs dat ook wedstrijdrijders enthousiast zijn over de trails van Chaudfontaine.

We beginnen onze rit bij de parkeerplaats achter het casino van Chaudfontaine. Rustig opwarmen is er niet bij. We moeten meteen vol aan de bak op een steile asfaltklim. De klim is in totaal 140 meter maar wordt halverwege gelukkig iets minder steil. Jürgen is hier al eerder geweest, dus hij weet perfect waar de lijnen te vinden zijn (de bordjes ontbreken nog, dus het is even zoeken als je hier voor de eerste keer bent).

We verkennen eerst de vier enduro lijnen en rijden deze elk tot halverwege de asfaltweg, zodat we niet steeds de volledige klim hoeven te rijden. Heel fijn dat Jürgen de trails al kent en mij wijst op de diverse technische en soms steile passages. We stoppen geregeld om de lijnkeuze te bepalen. Door de regen van de voorgaande dagen was de grond hier en daar nog glad en ik maak dan ook een paar keer een slippertje. In deze eerste ronde ben ik dan ook nog wat voorzichtig en sla ik enkele passages over, maar het is me nu al duidelijk dat dit naar meer smaakt!

De tweede ronde gaat al beter en kom ik er steeds meer in. We rijden nog wat lijnen tot halverwege de asfaltweg en besluiten dan om een van de lijnen helemaal tot beneden te rijden om een kleine pauze in te lassen.

Eenmaal beneden rijden we langs de rivier die dwars door Chaudfontaine loopt terug naar de auto. Jürgen weet me te vertellen dat de omgeving twee jaar geleden volledig was overstroomd. Ondanks dat het er nu rustig uit ziet, zijn sommige bewoners nog steeds bezig met herstelwerkzaamheden en afhandeling met de verzekering.

Na een korte pauze rijden we nog een keer rustig de asfaltklim omhoog. De zon breekt door en de temperatuur stijgt. Nu pas zie ik hoe mooi het uitzicht is vanaf boven. We kijken uit over een prachtige heuvelachtige vallei die door alle regen van de afgelopen tijd groener dan groen is.

Eenmaal terug boven mag ik aangeven welke lijn ik graag nog eens wil rijden. Ik kies zonder twijfel de vierde en meest linker lijn. Deze trail heeft een geweldige flow en heel toffe technische passages. Ik rijd voorop zodat Jürgen mij kan filmen met zijn GoPro. Af te toe hoor ik van achteren “hier links” of “hier rechts” omdat ik toch niet helemaal heb onthouden hoe deze lijn loopt 😉.

We rijden nog een paar lijnen tot halverwege de weg en besluiten dan dat het genoeg is geweest. Ik wil graag Jürgen bedanken voor zijn fantastische begeleiding en voor het maken van de mooie actiefoto’s en filmpjes. Het was echt een mega toffe dag!

Parkeren

Wij parkeerden bij Esplanade 1 in Chaudfontaine. Je kunt er ook voor kiezen om bij de start van de trails te parkeren, maar houd er dan rekening mee dat je na de laatste afdaling weer terug omhoog moet fietsen.


A day on Chaudfontaine’s Enduro Trails

A small revolution is currently taking place in mountain biking in Wallonia, the south of Belgium: official Enduro Trail Centers are opening in more and more places. This includes Chaudfontaine, where I was invited by Jürgen, whom I know from the Facebook group MTB Girls Squad, to explore the trails of the Trail Center at the Chaudfontaine Fort last Sunday. Of course, I didn’t want to miss this opportunity!

Chaudfontaine is one of the oldest locations in Belgium where downhill competitions were organized in the 1980s. In the meantime, the sport has changed, and the trails have also been adjusted. Nowadays, Chaudfontaine is also suitable for riding an enduro bike, and four challenging enduro lines have been created. The Belgian Enduro Cup took place here on the last weekend of April, proof that competition riders are also enthusiastic about the trails of Chaudfontaine.

We started our ride at the parking lot behind the Chaudfontaine casino. There was no easy warming up, as we immediately had to go all in on a steep asphalt climb. The climb was 140 meters in total and luckily became less steep halfway through. Jürgen had been here before, so he knew perfectly where to find the trails (the signs are still missing, so it takes some searching if you are here for the first time).

We first explored the four enduro trails and rode them each halfway up the asphalt road, so that we didn’t always have to ride the full climb. It was very nice that Jürgen already knew the trails and pointed out the various technical and sometimes steep sections. We regularly stopped to determine the choice of line. Due to the rain of the previous days, the ground was still slippery here and there, and I slipped a few times. In this first round, I was therefore still a bit careful and skipped a few sectiojns, but it was already clear to me that this tasted like more!

The second round was already going better, and I was getting more and more into it. We rode some more trails until halfway the asphalt road and then decided to ride one of the trails all the way down and take a short break. Once down, we rode along the river that runs through Chaudfontaine back to the car. Jürgen told me that the area was completely flooded two years ago. Despite the fact that things now look calm, some residents are still working on repairs and settlement with the insurance company.

After a short break, we rode up the asphalt climb one more time. The sun broke through, and the temperature rose. Only then did I see how beautiful the view was from above. We looked out over a beautiful hilly valley that was greener than green because of all the rain.

Once back at the top, I indicated which trail I would like to ride again. Without a doubt, I chose the fourth and most left line. This trail had a great flow and great technical passages. I rode in front, so Jürgen could film me with his GoPro. Every now and then, I heard “left here” or “right here” from behind because I hadn’t quite remembered how this line ran 😉

We rode a few more lines until halfway the road and then decided that it was enough. I would like to thank Jürgen for his fantastic guidance and for making the action photos and videos. It was really a great day!

Parking

We parked at Esplanade 1 in Chaudfontaine. You can also choose to park at the start of the trails, but keep in mind that you have to cycle back up after the last descent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *